1 Krönikeboken

Kapitel 4

[ AUDIO ]

1. Juda barn voro: Perez, Hezron, Charmi, Hur och Sobal.
2. Men Reaja, Sobals son, födde Jahath. Jahath födde Ahumai och Lahad. Det äro de Zorgathiters slägter.
3. Detta är den fadrens Ethams slägte: Jisreel, Jisma, Jidbas; och deras syster het Hazelelponi.
4. Och Pnuel, Gedors fader, och Eser, Husa fader. Det äro Hurs barn, den första Ephrata sons, BethLehems faders.
5. Men Ashur, Thekoa fader, hade två hustrur: Helea och Naara.
6. Och Naara födde honom Ahusam, Hepher, Themeni, Ahastari. Det äro Naara barn.
7. Men Helea barn voro: Zereth, Jesohar och Ethnan.
8. Men Coz födde Anub, och Hazobeba, och de Aharhels slägter, Harums sons.
9. Men Jabez var härligare än hans bröder; och hans moder kallade honom Jabez; ty hon sade: Jag hafver födt honom med bekymmer.
10. Och Jabez åkallade Israels Gud, och sade: Om du välsignar mig, och förvidgar mina gränsor, och din hand blifver med mig, och så skaffar med det onda, att det mig intet bekymrar. Och Gud lät ske som han bad.
11. Men Chelub, Suahs broder, födde Mehir, det är Esthons fader.
12. Men Esthon födde Bethrapha, Paseah och Thehinna, fadren till den staden Nahas. Det äro de män af Recha.
13. Kenas barn voro: Athniel och Seraja. Athniels barn voro: Hathath.
14. Och Meonothai födde Ophra. Och Seraja födde Joab, en fader åt de timbermän i dalenom; ty de voro timbermän.
15. Calebs barn, Jephunne sons, voro: Iru, Ela och Naam. Ela barn voro: Kenas.
16. Jehaleleels barn voro: Siph, Sipha, Thiria och Asareel.
17. Esra barn voro: Jether, Mered, Epher och Jalon, och Thahar med MirJam, Sammai, Jisbah Esthemoa fader.
18. Och hans hustru Judija födde Jered, Gedors fader, Heber, Socho fader, Jekuthiel, Sanoahs fader. Desse äro Bithias barn, Pharaos dotters, hvilka Mared tog.
19. Den hustrunes Hodijas barn, Nahams systers, Kegila faders, voro: Hagarmi, och Esthemoa den Maachathiten.
20. Simeons barn voro: Amnon, Rinnah, och Benhanan, Thilon. Jisei barn voro: Soheth och Bensoheth.
21. Sela barn, Juda sons, voro: Er, Lecha fader, Laeda, Maresa fader, och de linväfvares slägter i Asbea hus;
22. Dertill Jokim, och de män af: Coseba, Joas, Saraph, hvilke husherrar voro i Moab, och bodde i Lahem; som de gamle säga.
23. De voro pottomakare, och bodde ibland planteringar och gårdar, när Konungenom i hans arbete, och kommo och blefvo der.
24. Simeons barn voro: Nemuel, Jamin, Jarib, Serah, Saul.
25. Hans son var Sallum. Hans son var Mibsam. Hans son var Misma.
26. Misma barn voro: Hamuel. Hans son var Saccur. Hans son var Simei.
27. Simei hade sexton söner, och sex döttrar; och hans bröder hade icke mång barn; och all deras slägt förökade sig icke så mycket, som Juda barn.
28. Men de bodde i BerSeba, Molada, HazarSual,
29. Bilha, Ezem, Tholad,
30. Bethuel, Horma, Ziklag,
31. BethMarchaboth, HazarSusim, BethBirei, Saarim. Det voro deras städer, allt intill Konung David.
32. Dertill deras byar, Etham, Ain, Rimmon, Thochen, Asan, de fem städerna;
33. Och alle de byar, som voro omkring dessa städerna, allt intill Baal. Det är deras boning, och deras ätt ibland dem.
34. Och Mesobab, Jamlech, Josa, Amazia son,
35. Joel, Jehu Josibia son, Seraja sons, Asiels sons,
36. Eljoenai, Jaacoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jisimiel, och Benaja,
37. Sisa, Siphei son, Allons sons, Jedaja sons, Simri sons, Semaja sons.
38. Desse voro namnkunnige Förstar uti deras ätter, och i deras fäders hus; och delade sig ut, efter det de voro månge.
39. Och de drogo bort till att fara till Gedor, intill öster på dalen, på det de skulle söka bet för deras får.
40. Och de funno feta och goda bet, och ett vidt land, stilla och rikt; ty i förtiden bodde der de af Ham.
41. Och de som nu vid namn beskrifne äro, kommo i Hiskia tid, Juda Konungs, och slogo deras hyddor och boningar, som der funne vordo, och gjorde dem tillspillo, allt intill denna dag; och bodde i deras stad; ty der var bet för får.
42. Och gingo ut af dem af Simeons barnom, femhundrad män, intill Seirs berg, med deras öfverstar; Pelatia, Nearia, Rephaja, och Ussiel, Jisei barn;
43. Och slogo de återlefde af de Amalekiter, som undsluppne voro; och bodde der allt intill denna dag.