1 Krönikeboken

Kapitel 7

[ AUDIO ]

1. Isaschars barn voro: Thola, Phua, Jasub och Simrom, de fyra.
2. Thola barn voro: Ussi, Rephaja, Jeriel, Jahmai, Jibsam och Samuel, hufvud uti deras fäders hus af Thola, och väldige män i deras ätter, vid det talet i Davids tid tu och tjugu tusend och sexhundrad.
3. Ussi barn voro: Jisraja. Jisraja barn voro: Michael, Obadja, Joel och Jissija, de fem; och voro alle höfvitsmän.
4. Och med dem i deras ätter uti deras fäders hus voro väpnade härfolk till strid, sex och tretio tusend; ty de hade många hustrur och barn.
5. Och deras bröder i alla Isaschars ätter, väldige män, voro sju och åttatio tusend, och vordo alle räknade.
6. BenJamins barn voro: Bela, Becher och Jediael, de tre.
7. Bela barn voro: Ezbon, Ussi, Ussiel, Jeremoth och Iri, de fem, höfvitsmän i fädernas hus, väldige män, och vordo räknade tu och tjugu tusend, och fyra och tretio.
8. Bechers barn voro: Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremoth, Abia, Anathot och Alameth, de voro alle Bechers barn;
9. Och vordo räknade i deras ätter efter höfvitsmännerna i deras fäders hus, väldige män, tjugutusend och tuhundrad.
10. Jediaels barn voro: Bilhan. Bilhans barn voro: Jeus, BenJamin, Ehud, Chenaana, Sethan, Tharsis och Ahisahar.
11. De voro alle Jediaels barn, fädernas höfvitsmän, väldige män, sjuttontusend tuhundrad, som i här utdrogo till att strida.
12. Och Suppim och Huppim voro Irs barn; men Husim voro Achers barn.
13. Naphthali barn voro: Jahziel, Guni, Jezer och Sallum af Bilha barn.
14. Manasse barn äro desse: Esriel, hvilken hans frilla Aramia födde; men han födde Machir, Gileads fader.
15. Och Machir gaf Huppim och Suppim hustrur, och hans syster het Maacha; hans andre son het Zelaphehad; och Zelaphehad hade döttrar.
16. Och Maacha, Machirs hustru, födde en son, den kallade hon Peres: och hans broder het Seres; och hans söner voro: Ulam och Rakem.
17. Men Ulams son var Bedan. Detta är Gileads barn, Machirs sons, Manasse sons.
18. Och hans syster Molecheth födde Ishod, Abieser och Mahela.
19. Och Semida hade dessa barnen: Ahjan, Sechem, Likhi och Aniam.
20. Ephraims barn voro desse: Suthelah. Hans son var Bered; hans son var Thahath; hans son var Elada; hans son var Thahath;
21. Hans son var Sabad; hans son var Suthelah, Eser och Elad. Och de män i Gath, infödde i landena, dråpo dem, derföre att de nederdragne voro till att taga bort deras boskap.
22. Och deras fader Ephraim sörjde i långan tid, och hans bröder kommo till att hugsvala honom.
23. Och han besof sina hustru; hon vardt hafvandes, och födde en son, och han kallade hans namn Beria, derföre att illa tillgick i hans hus.
24. Hans dotter var Seera. Hon byggde nedra och öfra BethHoron och UssenSeera.
25. Hans son var Repha; hans son var Reseph och Thelah; hans son var Thahan;
26. Hans son var Laedan; hans son var Ammihud; hans son var Elisama;
27. Hans son var Nun; hans son var Josua.
28. Och deras ägor och boning var BethEl och dess döttrar, och österut af Naaran, och vesterut ifrå Geser och dess döttrar; Sechem och dess döttrar, allt intill Assa och dess döttrar;
29. Och intill Manasse barn, BethSean och dess döttrar; Thaanach och dess döttrar; Megiddo och dess döttrar; Dor och dess döttrar. Deruti bodde Josephs barn, Israels sons.
30. Assers barn voro desse: Jimna, Jisva, Jisvi, Beria, och Serah deras syster.
31. Beria barn voro: Heber och Malchiel, det är Birsaviths fader.
32. Heber födde Japhlet, Somer, Hotham, och Suah deras syster.
33. Japhlets barn voro: Pasach, Bimhal och Asvath; desse voro Japhlets barn.
34. Somers barn voro: Ahi, Rohgah, Jehubba och Aram.
35. Och hans broders Helems barn voro: Sopha, Jimna, Seles och Amal.
36. Sopha barn voro: Suah, Harnepher, Sual, Beri, Jimra,
37. Bszer, Hod, Samma, Silsa, Jithran och Beera.
38. Jethers barn voro: Jephunne, Phispah och Ara.
39. Ulla barn voro: Arah, Haniel och Rizia.
40. Desse voro alle Assers barn, höfvitsmän, i deras fäders hus utvalde, väldige män, och hufvud öfver Förstar, och vordo räknade i här till strids vid deras tal, sex och tjugu tusend män.