1 Krönikeboken

Kapitel 24

[ AUDIO ]

1. Men Aarons barnas ordning var denna: Aarons barn voro Nadab, Abihu, Eleazar och Ithamar.
2. Men Nadab och Abihu blefvo döde inför deras fader, och hade inga barn; och Eleazar och Ithamar vordo Prester.
3. Och David skickade dem alltså, Zadok af Eleazars barn, och Ahimelech af Ithamars barn, efter deras tal och ämbete.
4. Och vordo Eleazars barn flere funne till yppersta starka män än Ithamars barn. Och han skickade dem alltså; nämliga sexton utaf Eleazars barn, till öfverstar ibland deras fäders hus; och åtta af Ithamars barn ibland deras fäders hus.
5. Och han skifte dem efter lott, derföre, att både af Eleazars och Ithamars barn voro öfverstar i helgedomenom, och öfverstar för Gud.
6. Och skrifvaren Semaja, Nethaneels son, utaf Leviterna, beskref dem för Konungenom, och för öfverstarna, och för Zadok Prestenom, och för Ahimelech, AbJathars son, och för öfversta fäderna ibland Presterna och Leviterna; nämliga ett fadershus för Eleazar, och det andra för Ithamar.
7. Och förste lotten föll uppå Jojarib, den andre uppå Jedaja;
8. Den tredje på Harim, den fjerde på Seorim;
9. Den femte på Malchija, den sjette på Mijamin;
10. Den sjunde på Hakkoz, den åttonde på Abia;
11. Den nionde på Jesua, den tionde på Sechania;
12. Den ellofte på EljaSib, den tolfte på Jakim;
13. Den trettonde på Huppa, den fjortonde på Jesebeab;
14. Den femtonde på Bilga, den sextonde på Immer;
15. Den sjuttonde på Hesir, den adertonde på Happizez;
16. Den nittonde på Petahja, den tjugonde på Jeheskel;
17. Den förste och tjugonde på Jachin, den andre och tjugonde på Gamul;
18. Den tredje och tjugonde på Delaja, den fjerde och tjugonde på Mahasia.
19. Detta är ordningen efter deras ämbeten, till att gå i Herrans hus efter deras sätt, under deras fader Aaron, såsom Herren Israels Gud dem budit hade.
20. Men utaf de andra Levi barn, af Amrams barn var Subael. Af Subaels barn var Jehdeja.
21. Af Rehabia barn var den förste Jissija.
22. Men af de Jizeariter var Selomoth. Af Selomoths barn var Jahath.
23. ( Hebrons ) barn voro: Jeria den förste, Amaria den andre, Jahasiel den tredje, Jekameam den fjerde.
24. Ussiels barn voro: Micha. Utaf Micha barn var Samir.
25. Micha broder var Jissija. Utaf Jissija barn var Zacharia.
26. Merari barn voro: Maheli och Musi; hans son var Jaasia.
27. Merari barn, af Jaasia, hans son, voro: Soham, Saccur och Ibri.
28. Men Maheli hade Eleazar, och Eleazar hade inga söner.
29. Af Kis: Kis barn voro: Jerahmeel.
30. Musi barn voro: Maheli, Eder och Jerimoth. Detta äro de Leviters barn, i deras faders hus.
31. Och man kastade också för dem lott, bredovid deras bröder Aarons barn, inför Konung David och Zadok, och Ahimelech, och inför de öfversta fäderna af Prestomen och Levitomen, dem minsta brodrenom så väl som dem öfversta af fäderna.