2 Krönikeboken

Kapitel 17

[ AUDIO ]

1. Och hans son Josaphat vardt Konung i hans stad, och vardt mägtig emot Israel;
2. Och lade krigsfolk uti alla Juda fasta städer, och satte befallningsmän i Juda land, och i Ephraims städer, som hans fader Asa vunnit hade.
3. Och Herren var med Josaphat; ty han vandrade i de förra Davids sins faders vägar, och sökte icke Baalim;
4. Utan sins faders Gud, och vandrade i hans bud, och icke efter Israels gerningar.
5. Derföre stadfäste Herren honom riket; och hele Juda gaf Josaphat skänker; och han hade rikedomar och härlighet ganska mycket.
6. Och då hans hjerta dristigt vardt i Herrans vägar, hof han också bort höjderna och lundarna utu Juda.
7. Uti tredje årena sins rikes sände han sina Förstar, Benhail, Obadia, Zacharia, Nethaneel och Michaja, att de skulle lära i Juda städer;
8. Och med dem de Leviter, Semaja, Nethania, Sebadja, Asahel, Semiramoth, Jonathan, Adonia, Tobia och TobAdonia; och med dem Presterna, Elisama och Joram.
9. Och de lärde i Juda, och hade Herrans lagbok med sig, och foro omkring i alla Juda städer, och lärde folket.
10. Och Herrans fruktan kom öfver all rike i de land, som lågo omkring Juda, så att de intet stridde emot Josaphat.
11. Och de Philisteer förde Josaphat skänker, en hop silfver; och de Araber förde honom sjutusend och sjuhundrad vädrar, och sjutusend och sjuhundrad bockar.
12. Alltså växte Josaphat till, och vardt ju större och större; och han byggde i Juda slott och kornstäder.
13. Och hade mycket till skaffa i Juda städer; och voro stridsamme och väldige män i Jerusalem.
14. Och detta var ordningen ibland deras fäders hus, som i Juda Öfverstar voro öfver tusende: Adna den öfversten, och med honom voro trehundradetusend väldige män.
15. Näst honom var Johanan den öfversten, och med honom voro tuhundrade och åttatio tusend.
16. Dernäst Amasia, Sichri son, den Herrans friviljoge, och med honom voro tuhundradetusend väldige män.
17. Af BenJamins barn var Eljada en väldig man, och med honom voro tuhundradetusend, som med bågar och sköld färdige voro.
18. Efter honom var Josabad, och med honom voro hundrade och åttatio tusend färdige män till strid.
19. Desse vaktade alle på Konungen, förutan de som Konungen lagt hade uti de fasta städer i hela Juda.