Job

Kapitel 26

[ AUDIO ]

1. Job svarade, och sade:
2. Hvem äst du biståndig? Dem som ingen magt hafver? Hjelper du honom, som ingen starkhet hafver i armenom?
3. Hvem gifver du råd? Dem som intet vet? Och du bär fram dina stora gerningar?
4. För hvem talar du? Och inför hvem går anden ifrå dig?
5. De Reser ängslas under vattnen, och de som när dem bo.
6. Helvetet är bart för honom, och förderfvet hafver intet öfvertäckelse.
7. Han sträcker ut nordet på ingo, och hänger jordena uppå intet.
8. Vattnet samkar han i sina skyar, och skyarna remna icke derunder.
9. Han håller sin stol, och utbreder sin sky derföre.
10. Han hafver satt ett mål om vattnet, intilldess ljus och mörker blifver ändadt.
11. Himmelens stodar skälfva, och gifva sig för hans näpst.
12. För hans kraft varder hafvet hasteliga stormande, och för hans klokhet stillar sig hafsens höghet.
13. På himmelen varder det klart igenom hans väder, och hans hand drifver bort hvalfisken.
14. Si, alltså går det till med hans gerningar; men hvad besynnerligit hafve vi derutinnan hört? Ho kan förstå hans magts dunder?