Psaltaren

Kapitel 1

[ AUDIO ]

1. Säll är den, som icke vandrar uti de ogudaktigas råd, och icke träder in uppå de syndares väg; ej heller sitter der de bespottare sitta;
2. Utan hafver lust till Herrans lag, och talar om hans lag både dag och natt.
3. Han är såsom ett trä, planteradt vid vattubäcker, hvilket sina frukt bär i sinom tid, och dess löf förfalna intet; och hvad han gör, det lyckas väl.
4. Men de ogudaktige äro icke så; utan såsom agnar, som vädret bortförer.
5. Derföre blifva icke de ogudaktige i domenom, eller syndarena i de rättfärdigas församling.
6. Ty Herren känner de rättfärdigas väg; men de ogudaktigas väg förgås.