Psaltaren

Kapitel 4

[ AUDIO ]

1. En Psalm Davids, till att föresjunga på strängaspel.
2. Hör mig, när jag ropar, mine rättfärdighets Gud; du som tröstar mig i ångest; var mig nådelig, och hör mina bön.
3. I herrar, huru länge skall min ära skämd varda? Hvi hafven I fåfängeligheten så kär, och älsken lögnen? Sela.
4. Besinner dock, att Herren förer sina heliga underliga; Herren hörer, när jag åkallar honom.
5. Varden I vrede, så synder icke; taler med edor hjerta på edra sänger, och bider. Sela.
6. Offrer rättfärdighet, och tröster uppå Herran.
7. Månge säga: Huru skulle den visa oss hvad godt är? Men upplyft, Herre, öfver oss dins ansigtes ljus.
8. Du fröjdar mitt hjerta, ändock de andre mycket vin och korn hafva. Jag ligger och sofver allstinges i frid; ty allena du, Herre, hjelper mig, att jag må säker bo.