Psaltaren

Kapitel 19

[ AUDIO ]

1. En Psalm Davids, till att föresjunga.
2. Himlarna förtälja Guds äro, och fästet förkunnar hans händers verk.
3. En dag säger det dem andra, och en natt kungör det de andro.
4. Intet mål eller tal är, der man deras röst icke hörer.
5. Deras snöre går ut i all land, och deras tal intill verldenes ändar; han hafver gjort solene ena hyddo i dem;
6. Och hon går ut såsom en brudgumme utu sinom kammar, och fröjdar sig såsom en hjelte till att löpa vägen.
7. Hon går upp vid himmelens ända, och löper omkring åter till samma ändan; och intet blifver för hennes hetta förskyldt.
8. Herrans lag är utan vank, och vederqvicker själarna; Herrans vittnesbörd är visst, och gör de enfaldiga visa.
9. Herrans befallningar äro rätta, och fröjda hjertat; Herrans bud äro klar, och upplysa ögonen.
10. Herrans fruktan är ren, och blifver evinnerliga; Herrans rätter äro sanne, allesamman rättfärdige.
11. De äro kosteligare än guld, och mycket fint guld; de äro sötare än hannog, och hannogskaka.
12. Ock varder din tjenare igenom dem förmanad; och den dem håller, han hafver stor lön.
13. Ho kan märka huru ofta han bryter? Förlåt mig mina hemliga brister.
14. Bevara ock din tjenare för de stolta, att de icke få råda öfver mig; så blifver jag utan vank, och oskyldig för stor missgerning. Låt dig täckas mins muns tal, och mins hjertans tankar för dig, Herre, min tröst och min förlossare.