Psaltaren

Kapitel 21

[ AUDIO ]

1. En Psalm Davids, till att föresjunga.
2. Herre, Konungen fröjdar sig i dine kraft; och huru ganska glad är han af dine hjelp!
3. Du gifver honom hans hjertas önskan, och förvägrar intet hvad hans mun beder. Sela.
4. Ty du öfverskuddar honom med god välsignelse; du sätter ena gyldene krono uppå hans hufvud.
5. Han beder dig om lif; så gifver du honom ett långt lif, alltid och evinnerliga.
6. Han hafver stora äro af dine hjelp; du lägger lof och prydelse uppå honom.
7. Ty du sätter honom till en välsignelse evinnerliga; du fröjdar honom med dins anletes fröjd.
8. Ty Konungen hoppas uppå Herran, och skall igenom dens Högstas godhet fast blifva.
9. Din hand skall finna alla dina fiendar; din högra hand skall finna dem som dig hata.
10. Du skall göra dem såsom en glödande ugn, när du dertill ser; Herren skall uppsluka dem i sine vrede; elden skall uppfräta dem.
11. Deras frukt skall du förgöra utaf jordene, och deras säd ifrå menniskors barn.
12. Ty de tänkte att göra dig ondt, och togo de råd före, som de icke fullborda kunde.
13. Ty du skall göra dem till skuldror; med dina strängar skall du emot deras anlete skjuta. Herre, upphöj dig i dine kraft; så vilje vi sjunga och lofva dina magt.