Psaltaren

Kapitel 24

[ AUDIO ]

1. En Psalm Davids. Jorden är Herrans, och hvad deruti är; jordenes krets, och hvad derpå bor.
2. Ty han hafver grundat henne på hafvena, och på floderna beredt henne.
3. Ho skall gå uppå Herrans berg? Och ho kan stå uti hans helga rum?
4. Den oskyldiga händer hafver, och renhjertad är; den ej lust hafver till lösaktiga läro, och svär icke falskeliga;
5. Han skall undfå välsignelse af Herranom, och rättfärdighet af sins helsos Gud.
6. Detta är den slägt, som efter honom frågar, den ditt ansigte, Jacob, söker. Sela.
7. Görer portarna vida, och dörrarna i verldene höga, att ärones Konung må draga derin.
8. Hvilken är den samme ärones Konung? Det är Herren, stark och mägtig, Herren mägtig i strid.
9. Görer portarna vida, och dörrarna i verldene höga, att ärones Konung må draga derin.
10. Hvilken är den samme ärones Konung? Det är Herren Zebaoth; han är ärones Konung. Sela.