Psaltaren

Kapitel 33

[ AUDIO ]

1. Fröjder eder af Herranom, I rättfärdige; de fromme skola prise honom härliga.
2. Tacker Herranom med harpor; och lofsjunger honom på psaltare af tio stränger.
3. Sjunger honom en ny viso; sjunger väl på strängaspel med klingande ljud.
4. Ty Herrans ord är sannfärdigt; och hvad han lofvar, det håller han visserliga.
5. Han älskar rättfärdighet och dom; jorden är full af Herrans godhet.
6. Himmelen är gjord genom Herrans ord, och all hans här genom hans muns anda.
7. Han håller vattnet i hafvet tillsammans, såsom uti en lägel; och lägger djupen i det fördolda.
8. All verlden frukte Herran; honom rädes allt det som på jordene bor.
9. Ty om han säger, så sker det; om han bjuder, så är det gjordt.
10. Herren gör Hedningarnas råd omintet, och vänder folks tankar.
11. Men Herrans råd blifver evinnerliga; hans hjertas tankar i evighet.
12. Saligt är det folk, hvilkets Gud Herren är; det folk, som han till ett arf utkorat hafver.
13. Herren skådar neder af himmelen, och ser all menniskors barn.
14. Utaf sinom fasta stol ser han uppå alla de som på jordene bo.
15. Han böjer allas deras hjerta; han aktar uppå alla deras gerningar.
16. Enom Konung hjelper intet hans stora magt; enom kämpa varder icke hulpet genom hans stora kraft.
17. Hästar hjelpa ock intet, och deras stora starkhet frälsar intet.
18. Si, Herrans öga ser uppå dem som frukta honom; de som uppå hans godhet trösta;
19. Att han skall fria deras själ ifrå dödenom, och föda dem i hårdom tid.
20. Vår själ väntar efter Herranom; han är vår hjelp och sköld.
21. Ty vårt hjerta gläder sig af honom, och vi hoppes på hans helga Namn.
22. Din godhet, Herre, vare öfver oss, såsom vi på dig förtröste.