Psaltaren

Kapitel 51

[ AUDIO ]

1. En Psalm Davids, till att föresjunga;
2. Då den Propheten Nathan till honom kom, när han till BathSeba ingången var.
3. Gud, var mig nådelig, efter dina godhet, och afplana mina synd, efter dina stora barmhertighet.
4. Två mig väl af mine missgerning, och rensa mig ifrå mine synd.
5. Förty jag känner mina missgerning, och min synd är alltid för mig.
6. Mot dig allena hafver jag syndat, och illa gjort för dig; på det du må rätt blifva i din ord, och icke straffad blifva, då du dömd varder.
7. Si, jag är af syndelig säd född, och min moder hafver mig i synd aflat.
8. Si, du hafver lust till sanningen, den i det fördolda ligger; du låter mig veta den hemliga visheten.
9. Skära mig med isop, att jag må ren varda; två mig, att jag må snöhvit varda.
10. Låt mig höra glädje och fröjd, att de ben, som du förkrossat hafver, måga fröjda sig.
11. Vänd bort ditt ansigte ifrå mina synder, och afplana alla mina missgerningar.
12. Skapa i mig, Gud, ett rent hjerta, och gif i mig en ny viss anda.
13. Förkasta mig icke ifrå ditt ansigte, och tag icke din Helga Anda ifrå mig.
14. Tröst mig igen med dine hjelp, och den frimodige anden uppehålle mig.
15. Ty jag vill lära öfverträdarena dina vägar, att syndarena måga vända sig till dig.
16. Fräls mig ifrå blodskulder, Gud, som min Gud och Frälsare är; att min tunga må lofva dina rättfärdighet.
17. Herre, upplåt mina läppar, att min mun må förkunna din pris.
18. Ty du hafver icke lust till offer, eljest ville jag väl gifva dig det; och bränneoffer behaga dig intet.
19. De offer, som Gudi behaga, äro en bedröfvad ande. Ett bedröfvadt och förkrossadt hjerta varder du, Gud, icke föraktandes. Gör väl vid Zion, efter dina nåde; uppbygg murarna i Jerusalem. Då skola dig behaga rättfärdighetenes offer, bränneoffer och heloffer; då skall man oxar uppå ditt altare offra.