Psaltaren

Kapitel 52

[ AUDIO ]

1. En undervisning Davids, till att föresjunga;
2. Då Doeg den Edomeen kom, och bebådade Saul, och sade: David är uti Ahimelechs hus kommen.
3. Hvad högmodas du, tyrann, att du kan skada göra? efter dock Guds godhet ännu dagliga varar.
4. Din tunga far efter skada, och skär med lögn, såsom en skarp rakoknif.
5. Du talar heldre ondt än godt, och heldre falskt än rätt. Sela.
6. Du talar gerna allt det som till förderf tjenar, med falska tungo.
7. Derföre skall ock Gud med allo förderfva dig, och sönderkrossa dig, och utu hyddone rycka dig, och utu de lefvandes lande utrota dig. Sela.
8. Och de rättfärdige skola det se, och frukta sig, och skola le åt honom.
9. Si, det är den man, som icke höll Gud för sina tröst; utan förlät sig uppå sin stora rikedom, och var mägtig till att göra skada. Men jag skall blifva såsom ett grönt; oliveträ i Guds hus; jag förlåter mig på Guds godhet alltid och förutan ända. Jag tackar dig evinnerliga, ty du kan väl görat, och vill förbida ditt Namn, ty dine helige hafva der fröjd utinnan.