Psaltaren

Kapitel 54

[ AUDIO ]

1. En undervisning Davids, till att föresjunga på strängaspel;
2. Då de af Siph kommo, och sade till Saul: David hafver fördolt sig när oss.
3. Hjelp mig, Gud, genom ditt Namn, och skaffa mig rätt genom dina magt.
4. Gud, hör min bön; förnim mins muns tal.
5. Ty stolte sätta sig emot mig, och våldsverkare stå efter mina själ; och hafva intet Gud för ögon. Sela.
6. Si, Gud står med mig; Herren uppehåller mina själ.
7. Han skall betala minom fiendom det onda; förstör dem genom dina trohet; Så vill jag göra dig ett glädjeoffer, och tacka, Herre, dino Namne, att det så trösteligit är. Ty du hjelper mig utur all min nöd, att mina ögon måga på mina fiendar lust se.