Psaltaren

Kapitel 79

[ AUDIO ]

1. En Psalm Assaphs. Gud, Hedningarna äro in i ditt arf fallne; de hafva orenat ditt helga tempel, och af Jerusalem stenhopar gjort.
2. De hafva gifvit dina tjenares lekamen foglomen under himmelen till att äta, och dina heligas kött djuromen på markene.
3. De hafva utgjutit deras blod omkring Jerusalem, såsom vatten; och der var ingen, som begrof.
4. Vi äre vårom grannom till en försmädelse vordne; till spott och hån dem som omkring oss äro.
5. Herre, huru länge vill du så allstings vred vara; och ditt nit, såsom en eld, brinna låta?
6. Utgjut dina grymhet öfver Hedningarna, de dig intet känna, och uppå de Konungariken, som ditt Namn intet åkalla.
7. Ty de hafva uppätit Jacob, och hans hus förödt.
8. Tänk icke uppå våra förra missgerningar. Förbarma dig öfver oss snarliga, ty vi äre fast eländige vordne.
9. Hjelp du oss, Gud vår hjelpare, för dins Namns äros skull; fräls oss, och förlåt oss våra synder, för ditt Namns skull.
10. Hvi låter du Hedningarna säga: Hvar är nu deras Gud? Låt hämnden öfver dina tjenares blod, som utgjutet är, kunnig varda, ibland Hedningarna, för vår ögon.
11. Låt för dig komma de fångars suckande; efter din stora arm behåll dödsens barn.
12. Och vedergäll vårom grannom sjufaldt uti deras sköte deras försmädelse, der de dig, Herre, med försmädt hafva.
13. Men vi, ditt folk och din fosterfår, tackom dig evinnerliga, och förkunnom ditt lof förutan ända.