Psaltaren

Kapitel 80

[ AUDIO ]

1. En Psalm Assaphs, om gyldene rosena, till att föresjunga.
2. Hör, Israels Herde, du som leder Joseph såsom får; bete dig, du som sitter på Cherubim.
3. Uppväck dina magt, du som för Ephraim, BenJamin och Manasse äst, och kom oss till hjelp.
4. Gud, tröst oss, och låt ditt ansigte lysa, så varde vi hulpne.
5. Herre Gud Zebaoth, huru länge vill du vred vara öfver dins folks bön?
6. Du spisar dem med tårars bröd, och skänker dem ett stort mått, fullt med tårar.
7. Du lätst alla våra grannar banna oss, och våra fiendar bespotta oss.
8. Gud Zebaoth, tröst oss; låt ditt ansigte lysa, så varde vi hulpne.
9. Du hafver hemtat ditt vinträ utur Egypten, och hafver fördrifvit Hedningarna, och planterat det.
10. Du hafver röjt vägen för thy, och låtit det väl rota sig, så att det hafver uppfyllt landet.
11. Bergen äro med dess skugga öfvertäckte, och med dess qvistar Guds cedreträ.
12. Du hafver utsträckt dess qvistar intill hafvet, och dess telningar allt intill älfvena.
13. Hvi hafver du så sönderbrutit dess gård, att deraf rifver allt det som der framom går?
14. De vildsvin hafva uppgräfvit det, och de vilddjur hafva afbitit det.
15. Gud Zebaoth, vänd dig dock; skåda neder af himmelen, och se härtill, och besök detta vinträt;
16. Och håll det vid magt, som din högra hand planterat hafver, och det du dig stadeliga utvalt hafver.
17. Se dertill, och straffat; att på det brännande och rifvande må en ände varda.
18. Din hand beskydde dins högra hands folk, och de menniskor, som du dig stadeliga utvalt hafver;
19. Så vilje vi intet ifrå dig vika. Låt oss lefva, så vilje vi åkalla ditt Namn. Herre Gud Zebaoth, tröst oss. Låt ditt ansigte lysa, så varde vi hulpne.