Psaltaren

Kapitel 96

[ AUDIO ]

1. Sjunger Herranom en ny viso; sjunger Herranom all verlden.
2. Sjunger Herranom, och lofver hans Namn; prediker den ena dagen efter den andra hans salighet.
3. Förtäljer ibland Hedningarna hans äro, ibland all folk hans under.
4. Ty Herren är stor, och högt prisandes; underlig öfver alla gudar.
5. Ty alle folkens gudar äro afgudar; men Herren hafver gjort himmelen.
6. Det står härliga och kosteliga till för honom, och går väldeliga och lofliga till i hans helgedom.
7. I folk, bärer fram Herranom; bärer fram Herranom äro och magt.
8. Bärer fram Herranom hans Namns äro; bärer skänker, och kommer i hans gårdar.
9. Tillbedjer Herran i heligo prydning; hela verlden frukte honom.
10. Säger ibland Hedningarna, att Herren är Konung, och hafver sitt rike, så vidt som verlden är, beredt, att det blifva skall; och dömer folken rätt.
11. Himmelen fröjde sig, och jorden vare glad. hafvet fräse, och hvad deruti är.
12. Marken vare glad, och allt det derpå är, och låter all trä i skogen fröjda sig,
13. För Herranom; ty han kommer; ty han kommer till att döma jordena; han skall döma jordenes krets med rättfärdighet, och folken med sine sanning.