Psaltaren

Kapitel 98

[ AUDIO ]

1. En Psalm. Sjunger Herranom en ny viso, ty han gör underlig ting; han vinner seger med sine högra hand, och med sinom helga arm.
2. Herren låter förkunna sina salighet; för folken låter han uppenbara sina rättfärdighet.
3. Han tänker uppå sina nåde och sanning Israels huse; alle verldenes ändar se vår Guds salighet.
4. Glädjens Herranom, all verlden; sjunger, priser och lofver.
5. Lofver Herran med harpor, med harpor och psalmer;
6. Med trummeter och basuner; fröjdens för Herranom, Konungenom.
7. Hafvet fräse, och hvad deruti är; jordenes krets, och de deruppå bo.
8. Vattuströmmarna fröjde sig, och all berg vare glad,
9. För Herranom; ty han kommer till att döma jordena; han skall döma jordenes krets med rättfärdighet, och folken med rätt.