Psaltaren

Kapitel 99

[ AUDIO ]

1. Herren är Konung, derföre vredgas folken; han sitter på Cherubim, derföre upprörer sig verlden.
2. Herren är stor i Zion, och hög öfver all folk.
3. Man tacke ditt stora och underliga Namn, det heligt är.
4. Uti denna Konungens rike älskar man det rätt är; du gifver fromhet, du skaffar dom och rättfärdighet i Jacob.
5. Upphöjer Herran vår Gud; tillbedjer vid hans fotapall; ty han är helig.
6. Mose och Aaron ibland hans Prester, och Samuel ibland dem som hans Namn åkalla; de åkallade Herran, och han bönhörde dem.
7. Han talade med dem genom en molnstod; de höllo hans vittnesbörd och bud, som han dem gaf.
8. Herre, du äst vår Gud; du bönhörde dem; du, Gud, gaf dem till, och straffade deras verk.
9. Upphöjer Herran vår Gud, och tillbedjer på hans helga berg; tv Herren vår Gud är helig.