Psaltaren

Kapitel 100

[ AUDIO ]

1. En Tackpsalm. Fröjdens Herranom, all verlden.
2. Tjener Herranom med fröjd; kommer för hans ansigte med glädskap.
3. Förnimmer, att Herren är Gud; han hafver gjort oss, och icke vi sjelfve, till sitt folk, och till sin fosterfår.
4. Går in i hans portar med tackande; uti hans gårdar med lofvande; tacker honom, lofver hans Namn.
5. Ty Herren är god, och hans nåd varar evinnerliga, och hans sanning ifrå slägte till slägte.