Psaltaren

Kapitel 111

[ AUDIO ]

1. Halleluja. Jag tackar Herranom af allo hjerta, uti de frommas råd, och i församlingene.
2. Store äro Herrans verk; den som uppå dem aktar, hafver lust deraf.
3. Hvad han skickar, det är lofligit och härligit, och hans rättfärdighet blifver evinnerliga.
4. Han hafver gjort en åminnelse till sina under, den nådelige och barmhertige Herren.
5. Han gifver mat dem som frukta honom; han tänker evinnerliga uppå sitt förbund.
6. Han låter förkunna små väldiga gerningar sino folke, att han skall gifva dem Hedningarnas arf.
7. Hans händers verk äro sanning och rätt; all hans bud äro rättsinnige.
8. De blifva vid magt alltid och evinnerliga, och ske troliga och redeliga.
9. Han sänder sino folke förlossning; han lofvar, att hans förbund skall evinnerliga blifva; heligt och förskräckeligit är hans Namn.
10. Herrans fruktan är vishetenes begynnelse; det är ett godt förstånd, den derefter gör; hans lof blifver evinnerliga.