Psaltaren

Kapitel 118

[ AUDIO ]

1. Tacker Herranom, ty han är mild, och hans godhet varar evinnerliga.
2. Nu säge Israel: Hans godhet varar evinnerliga.
3. Nu säge Aarons hus: Hans godhet varar evinnerliga.
4. Nu säge de som Herran frukta: Hans godhet varar evinnerliga.
5. Uti ångest åkallade jag Herran; och Herren bönhörde mig, och tröste mig.
6. Herren är med mig, derföre fruktar jag mig intet; hvad kunna menniskor göra mig?
7. Herren är med mig, till att hjelpa mig; och jag vill lust se på mina fiendar.
8. Det är godt att förtrösta på Herran, och icke förlåta sig på menniskor.
9. Det är godt att förtrösta uppå Herran, och icke förlåta sig på Förstar.
10. Alle Hedningar belägga mig; men i Herrans Namn vill jag förgöra dem.
11. De kringhvärfva mig på alla sidor; men i Herrans Namn vill jag nederlägga dem.
12. De omlägga mig såsom bi, de släcka såsom eld i törne; men i Herrans Namn vill jag förgöra dem.
13. Man stöter mig, att jag falla skall; men Herren hjelper mig.
14. Herren är min magt, och min psalm; och är min salighet.
15. Man sjunger med glädje om seger uti de rättfärdigas hyddom; Herrans högra hand behåller segren.
16. Herrans högra hand är upphöjd; Herrans högra hand behåller segren.
17. Jag skall icke dö, utan lefva, och förkunna Herrans gerningar.
18. Herren näpser mig väl; men han gifver mig icke dödenom.
19. Upplåter mig rättfärdighetenes portar, att jag må der ingå, och tacka Herranom.
20. Det är Herrans port, de rättfärdige skola der ingå.
21. Jag tackar dig, att du näpste mig, och halp mig.
22. Den stenen, som byggningsmännerna förkastade, är till en hörnsten vorden.
23. Det är skedt af Herranom, och är ett under för vår ögon.
24. Detta är den dagen, den Herren gör; låt oss på honom fröjdas och glädjas.
25. O! Herre, hjelp; o! Herre, låt väl gå.
26. Lofvad vare den som kommer i Herrans Namn; vi välsigne eder, som af Herrans hus ären.
27. Herren är Gud, den oss upplyser; pryder högtidena med löf, allt intill hornen på altaret.
28. Du äst min Gud, och jag tackar dig; min Gud, jag vill prisa dig.
29. Tacker Herranom, ty han är mild, och hans godhet varar evinnerliga.