Psaltaren

Kapitel 138

[ AUDIO ]

1. Davids. Jag tackar dig af allo hjerta; inför gudarna vill jag lofsjunga dig.
2. Jag vill tillbedja emot ditt helga tempel, och tacka dino Namne för dina godhet och trohet; ty du hafver gjort ditt Namn härligit öfver all ting, genom ditt ord.
3. När jag åkallar dig, så bönhör mig, och gif mine själ stora kraft.
4. Herre, alle Konungar på jordene tacka dig, att de höra dins muns ord;
5. Och sjunga på Herrans vägom, att Herrans ära stor är.
6. Ty Herren är hög, och ser uppå det nedriga, och känner de högmodiga. fjerran.
7. Om jag midt i ångest vandrar, så vederqvicker du mig, och räcker dina hand öfver mina fiendars vrede; och hjelper mig med dine högra hand.
8. Herren skall göra der en ända uppå för mina skuld; Herre, din godhet är evig; förlåt dock icke dina händers verk.