Jesaja

Kapitel 32

[ AUDIO ]

1. Si, en Konung varder regerandes med rättviso; och Förstarna, varda rådande till att hålla rätten vid magt;
2. Att hvar man skall vara såsom en den der för väder bevarad är, och såsom en den der för skurregn förskyld är; såsom vattubäcker på en torr plats, såsom skuggan af ett stort berg uti torro lande.
3. Och de seende ögon skola icke låta förblinda sig, och de tillhörares öron skola grant påmärka.
4. Och de galne skola lära klokhet, och den stumma tungan skall färdig varda, och renliga tala.
5. En dåre skall icke mer varda kallad en Förste, ej heller en giriger en herre.
6. Ty en dåre talar om dårhet, och hans hjerta umgår med det ondt är, att han skall åstadkomma skrymteri, och predika om Herran villfarelse; att han dermed de hungroga själar utsvälta skall, och förmena dem törstiga drycken.
7. Ty dens girigas regerande är icke utan skada; ty han finner listighet till att förderfva de elända med falskom ordom, då han den fattigas rätt tala skall.
8. Men Förstar skola hafva Förstliga tankar, och blifva dervid.
9. Står upp, I stolta qvinnor, hörer mina röst; I döttrar, som så säkra ären, fatter med öronen mitt tal.
10. Det är på år och dag till görandes, så skolen I, som säkra ären, bäfva; ty det varder ingen vinand, så blifver ock ingen upphemtning.
11. Förskräcker eder, I stolta qvinnor; bäfver, I säkra. Det skall ske, att I skolen varda afklädda, blottada, gjordada om länderna.
12. Man skall beklaga om åkrar, ja, om de lustiga åkrar, och om de fruktamma vinträ.
13. Ty på mins folks åker skall växa törn och tistel; ja, ock öfver all glädjehus uti den glada staden.
14. Ty palatsen skola öfvergifven varda, och det stora mantalet i stadenom skall förminskas, så att torn och fäste skola blifva till eviga kulor, och vilddjurom till glädje, hjordom till bet;
15. Tilldess att öfver oss utgjuten varder Anden af höjdene. Så skall då öknen varda till en åkermark, och åkermarken skall för en skog räknad blifva;
16. Och rätten skall bo i öknene, och rättfärdigheten blifva på åkermarkene;
17. Och rättfärdighetenes frukt skall vara frid, och rättfärdighetenes nytta skall vara evig stillhet och säkerhet;
18. Så att mitt folk skall bo uti fridshusom, uti trygga boningar, och i skön rolighet.
19. Men hagel skall vara nedre i skogenom, och staden skall ligga lågt nedre.
20. Väl eder, som sån allestäds vid vattnet; ty der mågen I låta oxars och åsnars fötter gå uppå.